Monthly Archives: 九月 2014

YUV color formats

Planar: I420(IYUV) = YUV420P YYYY YYYY U … 繼續閱讀

張貼在 電腦和網際網路 | 發表留言